sluiten

Gratis verzending!
check MEER DAN 12.500 TEVREDEN KLANTEN check GRATIS VERZENDEN BOVEN €49.- check 14 DAGEN ZICHTTERMIJN check UITGEBREIDE GARANTIE check AFHALEN
Print deze pagina: Print deze pagina:
Voorwaarden
 
 • Artikel 1. Toepasselijkheid
  1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lampenzo zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
  1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lampenzo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lampenzo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 • Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  2.1 Alle aanbiedingen van Lampenzo zijn vrijblijvend en  Lampenzo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
  2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lampenzo.  Lampenzo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lampenzo dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • Artikel 3. Prijzen en betalingen
  3.1 De vermeldde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of via iDEAL telebankieren. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Lampenzo.
  3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Lampenzo bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
  3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lampenzo.
 • Artikel 4. Levering
  4.1 De door Lampenzo opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 1 tot 7 werkdagen en voor artikelen die niet op voorraad zijn geld een levertijd van 12 werkdagen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Lampenzo u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Lampenzo over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.
  4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 • Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
  5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Lampenzo verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 • Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Lampenzo geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  6.2 Lampenzo garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 • Artikel 7. Retourneren / Recht van retour 
  7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Lampenzo daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend mee gerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
  7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lampenzo de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
  7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Lampenzo te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden - het product mag niet gebruikt zijn - het product moet onbeschadigd en compleet in de orginele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.
  7.4 Alle artikelen die speciaal voor u besteld worden bij onze leverancier naar aanleiding van een offerte kunnen derhalve niet geretourneerd of geannuleerd worden.
  7.5
  Bij  retourzendingen waarvan artikelen niet in originele onbeschadigde verpakking retour worden gestuurd is Lampenzo gerechtigd 10% van het factuurbedrag als kosten in rekening te brengen met een minimum van €10.
 • Artikel 8. Garantie
  8.1 Lampenzo garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
  8.2 De onder lid 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een minimum periode van 12 maanden. 8.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Lampenzo de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Lampenzo, vervangen of zorgdragen voor herstel.
  8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lampenzo, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is. Ook geldt de genoemde garantie niet bij oververhitting door een extrene warmtebron, een te hoog wattage of blikseminslag. Lichtbronnen vallen buiten deze garantiebepalingen.  
  8.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

  Artikel 9. Bestellingen/communicatie
  9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Lampenzo, dan wel tussen Lampenzo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Lampenzo, is Lampenzo niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lampenzo.
 • Artikel 10. Overmacht
  10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lampenzo ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lampenzo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lampenzo kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Artikel 11. Diversen
  11.1 Indien u aan Lampenzo schriftelijk opgave doet van een adres, is Lampenzo gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Lampenzo schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
  11.2 Wanneer door Lampenzo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lampenzo deze voorwaarden soepel toepast.
  11.3 Indien èèn of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lampenzo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lampenzo vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  11.4 Lampenzo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 • Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • Artikel 13. Auteursrecht/Copyright
  13.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn. zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten/bestanden/fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

 Disclaimer
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Lampenzo aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Hieraan kunnen door een bezoeker geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door Lampenzo worden aangebracht. 

Alle teksten, foto's, afbeeldingen of andere op deze website opgeslagen informatie zijn geestelijk eigendom van Lampenzo of haar toeleveranciers en mogen niet worden gedownload, veranderd, verveelvoudigd of worden gebruikt voor andere of commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanLampenzo 

Lampenzo kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. 

Lampenzo sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Ook is Lampenzo niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. 

Meer vragen over algemene voorwaarden? Klik hier

 

Doorgaan

Meest besteld

 
 
 
 
 
G4 Halogeen 12v 10w Frosted
G4 Halogeen 12v 10w Frosted
Prijs:  € 0,95
Massive Barbarossa los glas
Massive Barbarossa los glas
€ 19,95 € 17,50
Spot 1L Serie 8024
Spot 1L Serie 8024
€ 18,86 € 16,95
Rock Buiten wcd randaarde
Rock Buiten wcd randaarde
€ 74,95 € 49,95
G4 Halogeen 12v 10w helder
G4 Halogeen 12v 10w helder
Prijs:  € 0,79
Terug naar boven